ชีวิตหรรษาด้วยนันทนาการ

 

ก่อนอื่นขอเกริ่นนำว่าด้วยเรื่องนันทนาการก่อนแล้วกันนะค่ะ 

หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่านันทนาการคืออะไร?

ความหมายของนันทนาการ

     นันทนาการ (Recreation) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม โดยใช้เวลาว่างหรือเวลาอิสระเข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลายตามความสมัครใจและสนใจ  นันทนาการมีความหลากหลายประการ  พอสรุปได้ดังต่อไปนี้

     นันทนาการ หมายถึง การทำให้สดชื่นหรือการสร้างพลังขึ้นมาใหม่ (Re + Fresh, Re + Creation) เป็นความหมายเริ่มแรกที่ได้มีการอธิบายว่า  การที่บุคคลได้รับประทานอาหารเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยแรงขับภายใน  จะทำให้เขาต้องใช้พลังงานในรูปแบบของการเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ  แล้วก่อให้เกิด        การเหนื่อย เมื่อยล้า ดังนั้น บุคคลจึงต้องการนันทนาการเพื่อสร้างพลังขึ้นมาใหม่ หรือสร้างความสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หรือการที่บุคคลมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสดชื่นและพลังงานขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของการเล่น การแสดงออกในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ งานอดิเรก หรือไปท่องป่า เป็นต้น ถือเป็นนันทนาการ 

      ความหมายที่ 2 มีนักศึกษาและนักสังคมศาสตร์อธิบายไว้ นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม (Activities) ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย การที่บุคคลหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสนใจของตน แล้วก่อให้เกิดผลการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน และ/หรือสุขสงบ  กิจกรรมในที่นี้หมายถึง กิจกรรมประเภทเกม กีฬา  ศิลปะ ดนตรี การแสดงละคร การดินทางท่องเที่ยว การอยู่ค่ายพักแรม งานอาสาสมัคร งานอดิเรก กีฬาท้าทาย เป็นต้น        

      ความหมายที่ 3 นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) กล่าวคือ นันทนาการเป็น กระบวนการในการพัฒนาประสบการณ์ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคม  โดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ เป็นสื่อ ในช่วงเวลาว่าง เวลาอิสระ  โดยที่บุคคลเข้าร่วมโดยความสมัครใจ หรือมีแรงจูงใจ แล้วส่งผลให้เกิด      การพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน และสงบสุข   

      ความหมายที่ 4 นันทนาการ หมายถึง สวัสดิการสังคม (Social Welfare) นันทนาการ คือสถาบันทางสังคม สวัสดิการทางสังคม  ซึ่งรัฐบาลและฝ่ายบริหารท้องถิ่นจะต้องมีหน้าที่จัดการให้บริการแก่ชุมชน เพื่อสร้างบรรยากาศของเมืองและของประเทศให้น่าอยู่ มีความอบอุ่นใจ  เช่น  จัดอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยานแห่งชาติ   ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ เป็นต้น

(ที่มา:สำนักส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ) 

สรุป      

      นันทนาการ “คือประสบการณ์หรือการกระทำกิจกรรมใด ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้เลือกสรรเข้าร่วมโดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การกระทำกิจกรรมนั้นจะต้องกระทำในเวลาว่างจากงานประจำหรือภารกิจประจำอื่น ๆ โดยไม่หวังผลตอบแทนรางวัลใด และไม่ทำให้ผู้อื่นหรือผู้ใดเดือนร้อน  นอกจากนั้นยังได้รับความสนุกสนาน ความพึงพอใจ และความสุขและยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

ความเป็นเอกลักษณ์ของนันทนาการคือ

ไม่เป็นงานอาชีพ

ไม่เป็นอบายมุข

ไม่มีผลตอบแทน

ไม่มีใครบังคับให้ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนันทนาการมี 15 ประเภท

1. กิจกรรมนันทนาการศิลปหัถกรรม   2. กิจกรรมนันทนาการเกมกีฬา  3. กิจกรรมนันทนาการเต้นรำ 

4. กิจกรรมนันทนาการทัศนศึกษา  5. กิจกรรมนันทนาการพัฒนาจิตใจ และความสงบสุข 

6. กิจกรรมนันทนาการการละคร   7. กิจกรรมนันทนาการงานอดิเรก

8. กิจกรรมนันทนาการดนตรีและการร้องเพลง   9. กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมือง   

10. กิจกรรมนันทนาการทางสังคม   11. กิจกรรมนันทนาการพิเศษ  

12. กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม    13. กิจกรรมนันทนาการการบริการอาสาสมัคร

14. กิจกรรมนันทนาการการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ  

15. กิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์

คราวหน้าจะพูดถึงกิจกรรมนันทนาการในแต่ละประเภท พร้อมตัวอย่างประกอบด้วย   อย่าลืมติดตามด้วยนะค่ะ