สารจากผู้เขียน

คนเรามีเวลาในการดำเนินชีวิต 24 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ   

     8 ชั่วโมงแรกคือการทำงาน 

     8 ชั่วโมงต่อมาคือการนอนหลับ

     8 ชั่วโมงสุดท้ายคือกิจกรรมนันทนาการ

      บางคนทำงานเกิน 8 ชั่วโมงอีก หรือบางคนนอนเกินวันละ 8 ชั่วโมงอีก คนเราไม่รู้จักนันทนาการ

      แต่ชีวิตเราทุกคนล้วนทำกิจกรรมนันทนาการทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา อ่านหนังสือ งานอดิเรก

      ศิลปหัถกรรม ท่องเที่ยว อื่นๆ อีกมากมาย

             ดิฉันจึงตัดสินใจสร้าง Blog ขึ้นเป็นของตัวเองเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ให้ทุกคนรู้จัก

      และให้ความสำคัญกับนันทนาการในชีวิตของทุกคน เพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง และยังสามารถ

     ช่วยให้คุณภาพชีวิตและสังคมดีขึ้น หรือสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ก็สามารถ

     Comment กันได้นะค่ะ  

จากผู้ดูแล Blog