ข่าวสารนักกิจกรรม

 

ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18

รายละเอียดทั่วไป 

1. การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสาตร์ 

    ไม่มีผลต่อการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. การจัดกิจกรรมจะอยู่ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนหินกองวิทยาคม

     จังหวัดสระบุรี  โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะพักที่โรงเรียนหินกองวิทยาคมตลอดการจัดกิจกรรม

     ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอยู่ค่ายให้ครบกำหนดทั้ง 6 วัน

     ไม่อนุญาตให้ออกนอกค่ายหรือกลับบ้านก่อนเด็ดขาด

3. ผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ download ใบสมัค

    รจาก internet หรือถ่ายสำเนาใบสมัครจากต้นฉบับได้

4. การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด

5. หลังจากการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว 

    ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเสื้อค่าย

    จำนวน 200 บาท ต่อคน ซึ่งจะต้องนำมาจ่ายในวันที่ 14 ตุลาคม 2554

6. ผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งใบสมัครและใบตอบคำถาม 

    พร้อมทั้งแนบซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าถึงตนเองมาทางไปรษณีย์ที่ 

“กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 ชมรมการศึกษา

  ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้อง 105 

  อาคารแถบ นีละนิธิ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330”

 หรือ มาส่งด้วยตนเองที่ ชมรมการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ชั้น M อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

พี่ยุ้ย 08-2324-2671  

พี่อาร์ท 08-7976-2759     

พี่บอล 08-6980-3789    

พี่ข้าวฟ่าง 08-7358-5191  ในวันและเวลาราชการ
 

  
กำหนดการ 

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 53 ถึง  8 ก.ค. 54

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 ส.ค. 54

 14-19 ต.ค. 2554 กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18

เว็บไซต์ http://ylsc.igetweb.com/